Geodetsko katastarski poslovi praktična i inženjerska geodezija

Vlasnik: mr.Mirsad Hadžiselimović dipl.ing.geodezije

Ulica: M. M. Dizdara 54 (Stupine B7) 75000 Tuzla

E-mail: geoid@icentar.ba

Telefon: +387 61 73 81 18

Uplanjenje objekata

Uplanjenje objekta je postupak kojim se evidentira objekat u katastaru i zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene građevine treba evidentirati objekat u katastaru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini ( dogradnja, rušenje i sl.)

  Zašto se objekti moraju evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi?

Objekat je važno evidentirati zbog:

  • kupoprodaje ili poklona nekretnine,
  • rješavanja imovinsko-pravnih poslova,
  • etažiranja objekta,
  • hipoteke

Elaborat uplanjenja objekta

Da bi se objekat evidentirao u katastru i zemljišnoj knjizi mora se izraditi elaborat uplanjenja objekta. Nakon što se predmetna parcela sa pripadajućim objektom snimi, dobiveni podaci se kompjuterski obrađuju u CADS programima. Prilikom formiranja geodetskog elaborata iskazuje se površina pod objektom i dvorištem.

Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru u katastru. Nakon pregleda, katastar ovjerava i provodi promjene u katastarskom operatu.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu, katastar šalje po protokolu u zemljišnu knjigu (gruntovnicu).

Za izradu geodetskog elaborata uplanjenja objekta , za evidentiranje objekta u katstaru i zemljišnoj knjizi potrebni su slijedeći dokumenti:

– pravosnažno Rješenje o odobrenju za građenje (građevinska dozvola)

– pravosnažno Rješenje o odobrenu za upotrebu objekta (upotreba dozvola)