Geodetsko katastarski poslovi praktična i inženjerska geodezija

Vlasnik: mr.Mirsad Hadžiselimović dipl.ing.geodezije

Ulica: M. M. Dizdara 54 (Stupine B7) 75000 Tuzla

E-mail: geoid@icentar.ba

Telefon: +387 61 73 81 18

Geodetski premjer izgrađenih vodova

Geodetski premjer izgrađenih vodova obuhvata:

  • mjerenje položaja lomnih tačaka vodova (horizontalni položaj vodova),
  • mjerenje visine lomnih tačaka vodova,
  • mjerenje pripadajućih objekata,
  • prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.

Geodetsko snimanje se izvodi kod otvorenog rova. Nakon snimanja vodova (instalacija), izrađuje se geodetski elaborat. Podaci koji se evidentiraju u katastar odnose se na elektroenergetsku, telekomunikacionu, kanalizacionu, vodovodnu, toplovodnu i plinovodnu mrežu.

Iskolčenje vodova označava prenošenje projektovanih elemenata na teren: položaj i visina voda, lomova, šahtova, priključaka, objekata, okna i sl.