Geodetsko katastarski poslovi praktična i inženjerska geodezija

Vlasnik: mr.Mirsad Hadžiselimović dipl.ing.geodezije

Ulica: M. M. Dizdara 54 (Stupine B7) 75000 Tuzla

E-mail: geoid@icentar.ba

Telefon: +387 61 73 81 18

Elaborat cijepanja

 Šta je elaborat cijepanja parcela?

Elaborat cijepanja parcela je geodetski proizvod sastavljen od grafičkih priloga sa      prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem, te niza pisanih iskaza za katastar i zemljišnu knjigu, a temelj je za promjenu stanja u katastru i zemljišnoj knjizi.

          Čemu služi elaborat cijepanja parcela?

Elaborat cijepanja parcela služi za formiranje jedne ili više parcela (katastarskih čestica) u svrhu:

  • kupnje ili prodaje nekretnina,
  • ostavinske diobe,
  • diobe porodične imovine,
  • formiranje građevinskih čestica,
  • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
  • dobivanje hipotekarnog kredita.